Privacy Policy

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan als verantwoordelijke zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In het kader van onze dienstverlening legt Capsearch gegevens van u vast. Capsearch kan daarnaast deze gegevens gebruiken om klanten op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van Capsearch. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Capsearch, Entrada 100, 1114 AA te Amsterdam-Duivendrecht, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@capsearch.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op de website(s) van Capsearch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal contactformulieren dat ingevuld is. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en de content op een juiste wijze aan te bieden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Capsearch haar dienstverlening verder verbeteren. Daarbij maken we onder andere gebruik van cookies. Via de website verzamelen wij persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Als u inlogt in onze software applicatie vragen wij om uw contactgegevens zodat wij weten wie actief is in de software.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens die wij verzamelen?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze eigen bedrijfsdoeleinden. Dit omvat het presenteren van Capsearch en onze producten en diensten aan u, alsmede het verbeteren van de wijze waarop wij dit doen door uw ervaring bij het bezoeken van de website te verbeteren. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om onze producten en diensten aan u aan te bieden, om een verzoek in het contactformulier te bekijken en erop te reageren en om u nieuwsbrieven te sturen. Wij vinden het belangrijk dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij uw interesses. Wij verwerken persoonsgegevens om dat te bewerkstelligen. Als u uw contactgegevens verstrekt ten behoeve van een login dan zullen wij deze gegevens gebruiken om kenbaar te maken wat uw rol is in de financieringsaanvraag. Als u hier niet akkoord mee gaat, kunt u mogelijk geen financieringsaanvragen aanmaken, bewerken, verzenden, bekijken of ontvangen.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen product en/of dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien u wilt dat wij reageren op een verzoek van u, dan hebben wij uw contactgegevens nodig.

Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

De juridische grondslag van onze gegevensverwerking hangt af van het doel van de verwerking. Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen via de website, is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het aanprijzen van Capsearch en onze producten en diensten, het verbeteren van uw ervaring op onze website of uw contact met ons. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief is de grondslag voor het verwerken van uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief uw toestemming. Wij hebben deze belangen afgewogen tegen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij hebben geconcludeerd dat uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, mede gelet op de over het algemeen niet-gevoelige aard van de verwerkte persoonsgegevens en de waarborgen die wij hebben getroffen. Indien wij persoonsgegevens delen met toezichthouders of opsporingsinstanties, doen wij dat omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden voor ondersteuning bij het leveren van de producten en diensten van Capsearch zoals onze hostingpartij; verwerkers die op onze instructie een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Op verzoek delen wij de namen van de partijen met wie wij samenwerken en die namens ons gegevens verwerken. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen

Websites van derden

Capsearch draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden van websites waar vanuit Capsearch websites naar wordt doorverwezen. Leest u hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Gebruik van ‘cookies’ 

Zoals de meeste andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gezonden en bewaard blijven op uw harde schijf. Dit stelt de website in staat om u te herkennen wanneer u deze bezoekt. Cookies verzamelen statistische gegevens over uw browserhandelingen en andere patronen. Ze identificeren u persoonlijk niet als een individu. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om het juiste lettertype op de website in te laden. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en [geeft] u meer gebruikersgemak aan te bieden.

Het is mogelijk om cookies uit te zetten via de instellingen van uw browservoorkeuren. Het uitzetten van cookies kan leiden tot een verlaagde functionaliteit van het gebruiken van onze website. Het is ook mogelijk om uw cookiekeuze te wijzigen via de volgende link. Ook kunt u hier uw cookie instemming direct intrekken.

Een overzicht van alle cookies die geladen kunnen worden op de website vindt u op deze pagina. De informatie die wordt verzamel[t]d wordt waar mogelijk zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites, die in beheer zijn van andere organisaties. Dit beleid is alleen van toepassing op onze website. We raden u aan om de privacy verklaringen te lezen van de andere websites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de inhoud of de werkwijzen van andere sites, zelfs wanneer u ze bereikt via links op onze website.

Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzes van sites van derden wanneer u via een derde site naar onze site linkt. We raden u aan om het beleid van de website van de derde partij te lezen.

16 jaar of jonger

We geven om het beschermen van de privacy van kinderen, personen die niet ouder zijn dan 16. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan eerst toestemming aan je ouder/voogd voordat je ons persoonsgegevens aanbiedt.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). Wij bewaren uw persoonsgegevens op dubbel uitgevoerde servers bij een externe partij met ISO 9001 en 27001 certificering die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt. Tevens worden alle gegevens encrypted verzonden en opgeslagen.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om beperking van uw verwerking te vragen, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van u reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na u verzoek informeren.

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.

Wij zullen u in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • eventuele derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • uw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht echter alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode om dit te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. U hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u bij het uitoefenen van uw rechten vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Klacht, recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

Wij streven er altijd naar om aan uw verzoeken en klachten tegemoet te komen. U kunt uw verzoeken en klachten melden bij Capsearch, Amsterdamseweg 510, 1181 BX te Amstelveen, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@capsearch.com. In aanvulling daarop hebt u steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien u niet in Nederland woonachtig bent, kunt u zich ook wenden tot uw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

De nieuwste versie van deze Privacy Policy, zal te allen tijde op deze website beschikbaar zijn. Van belangrijke wijzigingen zult u per e-mail op de hoogte worden gesteld.