Algemene voorwaarden

1) ALGEMENE VOORWAARDEN CAPSEARCH B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aanvraag: De door Aanvrager namens zichzelf of namens een derde ingevulde Template die op het Platform, waar diverse financieringspartijen zijn aangesloten, kan worden gepubliceerd na Controle door Capsearch;

Aanvrager: de Intermediair of de Ondernemer, bevoegd om natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid te vertegenwoordigen;

Account: het account waarmee de Aanvrager en de Financier individueel op het Platform kunnen inloggen;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Capsearch; Capsearch: Capsearch B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te (1181 BX) Amstelveen aan de Amsterdamseweg 510 en handelend onder Kamer van Koophandelnummer 65861086; of een natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van Capsearch B.V. Diensten levert;

Compensatie: een aan Capsearch verschuldigde vergoeding bestaande uit een compensatie door de Financier aan Capsearch;

Controle: de controle door Capsearch van de Aanvraag op volledigheid; Diensten: alle online diensten van Capsearch die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, op grond waarvan onder meer aan Aanvragers via het Platform door middel van de Software op eenvoudige en gestandaardiseerde manier door gebruikmaking van de Template een Aanvraag geschreven kan worden. Hierna kan de Aanvraag op het Platform na Controle worden gepubliceerd waar diverse financieringspartijen zijn aangesloten die op die manier leads kunnen ontvangen zodat vraag en aanbod van MKB financiering bij elkaar worden gebracht;

Financier: Partij die op basis van het door haar ingevulde Profiel leads van Capsearch kan ontvangen met de intentie, maar niet de verplichting, om financieringen te verstrekken;

Financieringsplan: De fysieke of digitale output gegenereerd door het Platform gedurende of na het invullen van de Template door het toevoegen van informatie door Aanvrager;

Intermediair: Iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die door middel van Registratie als intermediair een Account aanmaakt;

Leadgenerator: de door Capsearch ontwikkelde leadgenerator salestool waarmee Intermediairs door deze op hun eigen website te plaatsen bezoekers van hun website in de gelegenheid stelt in een paar vragen te laten bekijken in hoeverre er een match is met de bij Capsearch aangesloten Financiers en de hieruit voortvloeiend aanvragen indienen via Capsearch;

Licentiefee: de abonnementskosten die Aanvrager als genoemd in artikel 4 per gebruiker is verschuldigd voor het gebruik van de Diensten;

Ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die door middel van Registratie als ondernemer een Account aanmaakt;

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van Diensten door Capsearch aan Aanvrager, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken;

Pay per use: Pay per use houdt gebruik van de Software in per aanvraag, waarbij iedere aan een Financier verzonden Aanvraag door Aanvrager aan Capsearch dient te worden vergoed tegen de prijzen zoals aangegeven door Capsearch;

Platform: Het beveiligde platform waarop de geschreven Aanvraag na Controle door middel van de Software wordt gepubliceerd en waartoe diverse financieringspartijen toegang hebben en die bereikbaar is via de website www.capsearch.com en (mogelijk) via de URL van Aanvrager;

Profiel: Het door Financier ingevulde profiel met financieringsmogelijkheden en –voorkeuren in het kader van de verstrekking van financieringen; Software: de financieringstoolprogrammatuur van Capsearch of haar licentiegevers die door Capsearch aan Aanvrager via het Platform voor gebruik beschikbaar wordt gesteld;

Registratie: registratie door Aanvrager door het invullen van een e-mailadres en password, acceptatie van de Algemene Voorwaarden en privacy policy door Aanvrager en e-mailbevestiging door Capsearch. Aanvrager kan in dit kader eveneens tijdelijk gebruik maken van een gastaccount van Aanvrager; voor de duur van het gebruik hiervan geldt deze eveneens als Registratie;

Template: Het door Capsearch aangeboden model voor het aanvragen van een financiering;

White Label-Diensten: gebruikmaking van de Diensten onder eigen naam en label van de Intermediair.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.  Door Registratie op het Platform aanvaardt Aanvrager expliciet deze Algemene Voorwaarden. Wanneer Aanvrager niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, is het Aanvrager niet toegestaan het Platform te betreden en hiervan gebruik te maken.

2.2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van Capsearch of soortgelijke documenten ter zake van enige communicatie in het kader van te leveren Diensten en op iedere Overeenkomst tussen Aanvrager en Capsearch.

2.3.  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene voorwaarden van Aanvrager, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van enige Overeenkomst.

2.4.  Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en dertig (30) dagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Capsearch is te allen tijde gerechtigd de aanbieding of offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Aanvrager heeft Capsearch het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.5. Indien Capsearch in eerste instantie of in een bepaald geval jegens Aanvrager geen beroep doet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, verwerkt Capsearch daardoor niet het recht om in een later stadium of in een toekomstig geval alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden te doen.

2.6. Indien een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen partijen in onderling overleg tot een tot vervanging van de nietige of vernietigde bepaling strekkende bepaling dienen te komen waarmee zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2.7. Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

2.8. Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve vanCapsearch, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, alle personen die voor Capsearch werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Capsearch zijn ingeschakeld en alle personen voor wie handelen of nalaten Capsearch aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanbod van de Algemene Voorwaarden, privacy policy en overige voorwaarden en de aanvaarding hiervan door Registratie.

3.2. Na Registratie en op basis van de voorwaarden zoals nader vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden verleent Capsearch Aanvrager toegang tot het afgeschermde gedeelte van het Platform en is Aanvrager gerechtigd van de Diensten gebruik te maken door middel van een Account.

3.3. Capsearch is na Registratie geheel naar eigen inzicht gerechtigd een Aanvrager of Financier te weigeren door deze geen toegang tot het besloten deel van het Platform te verlenen en geen Account toe te kennen. Capsearch verleent Aanvrager anders het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om het Platform te gebruiken gedurende de looptijd en binnen het kader en doel van de Overeenkomst en het aantal gebruikers als omschreven in de Overeenkomst, hetzij uitsluitend ten behoeve van Aanvrager zelf, hetzij mede ten behoeve van medewerkers en cliënten van Aanvrager. Aanvrager is jegensCapsearch op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van voornoemde gebruikers. Alle handelingen van gebruikers zijn volledig voor rekening en risico van Aanvrager.

3.4. Indien Aanvrager in staat van faillissement is verklaard, wordt het door Capsearch verleende gebruiksrecht geacht terstond te zijn beëindigd zonder nadere kennisgeving. Aanvrager komt in geval van de beëindiging als in dit artikel genoemd, geen recht op enige schadevergoeding toe.

3.5. Intermediairs kunnen op door Capsearch aan te geven voorwaarden en tarieven gebruik maken van een Leadgenerator.

Artikel 4 Licentiefee, Pay per use, tarieven, betaling

4.1. Alle door Capsearch in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere documenten vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW. Voornoemde prijzen en tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd conform de consumentenprijsindex van het CBS, reeks alle huishoudens.

4.2. Aan het gebruik van de Diensten aangeboden door Capsearch zijn voor Aanvrager kosten verbonden; ofwel de Licentiefee, ofwel een Pay per use. Daarnaast kan sprake zijn van een Compensatie.

4.3. Betaling van de Licentiefee en de Pay per use geschiedt naar aanleiding van facturering door Capsearch binnen een termijn van veertien (14) dagen.

4.4. Capsearch behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt, heeft Aanvrager gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs- en/of tariefverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, bij gebreke waarvan Aanvrager geacht wordt te hebben ingestemd met de prijs- en/of tariefverhoging. Dit opzeggingsrecht geldt niet indien de prijs- en/of tariefsverhoging gebaseerd is op de wet of op een correctie voor inflatie.

4.5. Door Aanvrager gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten ter zake van reeds betaalde facturen en daarna ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ook al vermeldt Aanvrager dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum. De betwisting van een factuur ontheft Aanvrager niet van de verplichting tot betaling van de betreffende factuur .

4.6. Aanvrager is het in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting, opschorting of verrekening van de aan Capsearch verschuldigde betaling(en). Bij niet tijdige betaling, is Aanvrager, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in verzuim. Vanaf het moment dat Aanvrager in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Capsearch op Aanvrager, zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaar en heeft Capsearch het recht aan Aanvrager de wettelijk verschuldigde vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat Aanvrager in verzuim is in rekening te brengen. Aanvrager zal geen eigenbeslag doen leggen.

4.7. Indien Aanvrager ook na ingebrekestelling de vordering niet voldoet, zal Capsearch genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven.

4.8. Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Aanvrager, is iedere Aanvrager hoofdelijk aansprakelijk jegens Capsearch voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

4.9. Indien een factuur niet tijdig door Aanvrager wordt voldaan, is Aanvrager vanaf dat moment automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en isCapsearch, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht op betaling, bevoegd om de toegang van Aanvrager tot het Platform geheel of gedeeltelijk te beperken of te blokkeren.

4.10.  BijbuitengerechtelijkeinvorderingisAanvrager,naastdehoofdsomen de vertragingsrente, de werkelijk door Capsearch gemaakte incassokosten (die van advocaten, deurwaarders, interne kosten inbegrepen) verschuldigd.. Naast het op dat moment door Aanvrager aan Capsearch verschuldigde zal Aanvrager alle bijkomende (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% (vijftien procent) van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 500 (vijfhonderd Euro), onverminderd alle overige rechten van Capsearch.

4.11.  De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van Aanvrager zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

4.12.  NaaraanleidingvaneendaartoestrekkendverzoekvanCapsearch,dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Aanvrager zorg dragen voor genoegzame zekerheid stellen voor de betaling van de Licentiefee of de Pay per use.

4.13.  Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Capsearch worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Aanvrager zijn recht ter zake verwerkt.

Artikel 5 Verplichtingen Aanvrager

5.1.  Aangezien Capsearch afhankelijk is van Intermediair in verband met de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), staat Intermediair er tegenover Capsearch voor in dat Intermediair alle noodzakelijke checks op de potentiele cliënt heeft gedaan en dat de uitkomsten positief zijn. Minimaal zal Intermediair via het platform een kopie identificatie toevoegen van Relatie en controleren of deze persoon overeenkomt met betreffende document.

5.2.  Capsearch faciliteert de communicatie tussen Aanvrager en Financier. Via het Platform zal Aanvrager de status van de aanvraag en bijbehorende communicatie bijhouden door indicatie van de aldaar gedefinieerde status.

5.3.  Wanneer Aanvrager zich niet houdt aan de in artikel 5.2 genoemde procedure, is deze Capsearch een boete verschuldigd ten bedrage van € 5.000,-, niettegenstaande het recht van Capsearch op volledige schadevergoeding.

5.4.  Aanvrager zal alleen in het kader van de Diensten gebruik mogen maken van de via het Platform gegenereerde data, waaronder maar niet beperkt tot het financieringsmemorandum Indien Aanvrager onderhavig artikel overtreedt, is Aanvrager Capsearch een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van € 5.000,-. Deze boete laat onverlet het recht van Capsearch op schadevergoeding.

5.5.  Aanvrager zal Capsearch alle informatie verschaffen die Capsearch nodig heeft voor de verstrekking en instandhouding van de Diensten en Capsearch ook overigens alle benodigde medewerking verlenen.

5.6.  Aanvrager is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die hij bij Capsearch plaatst. Aanvrager zal geen misleidende informatie verstrekken. Aanvrager is verplicht zijn gegevens te wijzigen en/of aan te vullen indien deze niet meer juist en/of volledig zijn. Aanvrager zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten. Indien dat wel gebeurt, kan Capsearch de gegevens doorsturen aan de betreffende autoriteiten zonder voorafgaande kennisgeving aan Aanvrager.

5.7.  Ondernemer en indien sprake is van een Intermediair Intermediair informeert binnen twee (2) weken na ondertekening van de financieringsovereenkomst over betreffende ondertekening.

5.8.  Aanvrager leidt het ertoe dat betrokken partijen toestemming verlenen voor het voor de uitvoering van de Diensten benodigde ter beschikking stelling van (persoons)gegevens. In dat kader stelt Aanvrager Capsearch schadeloos en vrijwaart Capsearch voor claims.Aanvrager maakt in voornoemd kader duidelijk dat Capsearch wordt ingeschakeld of zal in geval van een White Label-Dienst vooraf schriftelijk aangeven dat gebruik wordt gemaakt van hulppersonen.

5.9.  Aanvrager dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Capsearch hem verstrekt om met het Account toegang te kunnen verkrijgen tot het Platform. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Aanvrager en zijn cliënten. Aanvrager zal maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht van hen het Platform kunnen benaderen. Aanvrager is jegens eenieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Aanvrager is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

5.10.  Als Aanvrager erachter komt dat iemand anders gebruik maakt van zijn inloggegevens of dat de beveiliging is gekraakt, dient Aanvrager Capsearch hiervan onverwijld op de hoogte te stellen per e-mail aan info@capsearch.com.

5.11.  Aanvrager zal geen handelingen verrichten of laten verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan (de systemen van) Capsearch of derden.

5.12.  Aanvrager draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten. Aanvrager is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen en/of dat van de gebruiker te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

5.13.  Capsearch is bevoegd de inloggegevens van Aanvrager te blokkeren indien Capsearch dat nodig vindt, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien (het vermoeden bestaat dat) de Aanvrager zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt.

5.14.  Wijzigingen in de bevoegdheid van de Aanvrager of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Capsearch eerst van kracht zijn nadat deze daarvan in schriftelijke kennis is gesteld. Bij Registratie wordt ingestaan jegens Capsearch voor bevoegdheid hiertoe.

Artikel 6 Verplichtingen Capsearch

6.1. Capsearch beoordeelt uitdrukkelijk niet de financierbaarheid van de onderneming. Financier/Aanvrager/Ondernemer kan jegens Capsearch dan ook geen rechten ontlenen aan het feit dat de financiering via Capsearch is ontstaan. Een beslissing tot het doen van een financiering is volledig voor eigen rekening en risico van de Financier/ Aanvrager/Ondernemer.

6.2. De door Capsearch uitgevoerde Controle wordt gedaan op basis van een inspanningsverplichting. Betreffende controle is niet uitputtend en ziet bijvoorbeeld op compleetheid van aangeleverde documentatie. Capsearch kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van betreffende Controle, inclusief maar niet beperkt tot afwijzing door Financiers.

6.3. Aanvrager is zich ervan bewust dat de Financiers zelf de financieringsvoorwaarden bepalen en dat Capsearch daarover geen advies verstrekt. Tevens begrijpt Aanvrager dat ieder financieringsvoorstel een voorstel van (uitsluitend) de Financier is en dat Capsearch geen kennis van en verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan draagt.

6.4. Capsearch is niet aansprakelijk voor de opgegeven informatie van Financier/Aanvrager. De opgegeven informatie wordt in de database verwerkt. Eventuele onvolledigheden of onjuistheden in deze informatie bieden geen grond om Capsearch aansprakelijk te stellen.

6.5. Iedere communicatie tussen Capsearch en/of Aanvrager kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de wet anders wordt bepaald. De door Capsearch opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Aanvrager. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien Aanvrager de communicatie niet heeft ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Aanvrager, komt dit voor risico van Aanvrager, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

6.6. Capsearch zal de Diensten naar beste kunnen en vermogen leveren en daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en zorgvuldig handelend leverancier mag worden verwacht.

6.7. Capsearch is gerechtigd om de naam van Aanvrager te gebruiken voor marketing- en/of referentiedoeleinden.

6.8. Ten aanzien van de gegevens die aan Capsearch worden verstrekt geeft Aanvrager na hiervoor (ondubbelzinnige) toestemming conform alle toepasselijke wet- en regelgeving te hebben verkregen van haar klanten Capsearch expliciete toestemming om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten of om Capsearch te laten informeren, via e-mail of anderszins, over de Diensten en hieraan gerelateerde diensten van Capsearch.

6.9. Capsearch is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan het Platform. Capsearch zal Aanvrager hieromtrent zoveel als redelijkerwijs mogelijk informeren maar is hiertoe niet verplicht.

6.10. Op Capsearch rust geen verplichting om Aanvrager middelen ter beschikking te stellen om invoer- en andere fouten te kunnen opsporen of corrigeren. Invoer- en andere fouten komen voor risico van Aanvrager.

6.11. Capsearch zal er zorg voor dragen dat de gegevens die Aanvrager door middel van de Software heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk zullen worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging.

6.12. Capsearch is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Aanvrager, bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht de bij Capsearch in dienst zijnde of aan Capsearch verbonden personen dan wel enige andere derde(n) die Capsearch daartoe het meest passend acht te betrekken en in te zetten. Een aan Capsearch gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om ter keuze van Capsearch hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de Aanvrager te aanvaarden.

6.13. Capsearch is gerechtigd haar rechtsverhouding tot Aanvrager/Financier over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde. Aanvrager/Financier stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

6.14. Intermediair kan gebruik maken van de Diensten, via het Platform of op basis van maatwerk (‘White Label-Diensten’) en nader met Capsearch overeen te komen financiële voorwaarden via gebruikmaking van de Diensten onder eigen naam en label van de Intermediair.

Artikel 7 Levertijden

7.1. De in de Overeenkomst overeengekomen door Capsearch na te komen leveringstermijn(en), waaronder mede verstaan specifiek in de Overeenkomst genoemde data ter zake van de gehele of tussentijdse levering van Diensten, zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata. Capsearch zal zich inspannen om de betreffende (onderdelen van) werkzaamheden ten behoeve van de te leveren Diensten zoveel mogelijk binnen de overeengekomen leveringstermijn(en) te verrichten.

Artikel 8 Gegevens

8.1.  De gegevens die Aanvrager heeft ingevoerd worden opgeslagen binnen Europa onder beheer van een door Capsearch ingeschakelde derde.

8.2.  De verstrekker van gegevens blijft te allen tijde eigenaar van de door verstrekker ingevoerde of door een derde namens verstrekker ingevoerde gegevens.

8.3.  Capsearch is gerechtigd anonieme op het Platform gegenereerde gegevens te gebruiken voor het analyseren en verbeteren van het Platform en/of de Software en voor bedrijfsvergelijking en wordt daarmee eigenaar van deze geanonimiseerde gegevens.

8.4.  Voor zover Aanvrager met gebruikmaking van het Platform persoonsgegevens verwerkt, is Aanvrager daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (‘AVG’). Aanvrager staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Capsearch zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Aanvrager en overeenkomstig de instructies van Aanvrager of voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Aanvrager vrijwaart Capsearch voor alle aanspraken van derden die jegens Capsearch mochten worden ingesteld wegens schending van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

8.5.  Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Aanvrager (of de curator in geval van faillissement van Aanvrager) geen toegang meer hebben tot het Platform en zijn gegevens, met dien verstande dat Capsearch de gegevens gedurende drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst beschikbaar zal houden, waarna de gegevens geanonimiseerd worden en niet meer herleidbaar zijn naar Aanvrager.

8.6.  Capsearch heeft, conform artikel 32 AVG, op eigen initiatief technische en organisatorische maatregelen genomen zodra de Overeenkomst wordt uitgevoerd om te verzekeren dat persoonsgegevens adequaat zijn beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

8.7.  Aanvrager is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op Capsearch rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Aanvrager ingevoerde administratie(s) en gegevens.

8.8.  Voorts zal Capsearch de persoonsgegevens van Aanvrager aan derden verstrekken indien en voor zover Capsearch hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

8.9.  Capsearch zal Aanvrager/Financier informeren indien zij een sub- verwerker toevoegt of vervangt, waartegen Aanvrager/Financier bezwaar kan maken. Indien (een deel van) de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door een sub-verwerker, blijft Capsearch jegens Aanvrager/Financier volledig aansprakelijk voor deze verwerking door sub-verwerker, conform de verplichtingen die uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden op Capsearch rusten. Capsearch garandeert jegens Aanvrager/Financier dat de verwerking van persoonsgegevens door een sub-verwerker slechts plaatsvindt binnen de reikwijdte van en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

8.10.  Capsearch waarborgt dat aan sub-verwerkers, voor zover het door sub-verwerkers uitgevoerde verwerking(en) van persoonsgegevens betreft, middels een schriftelijke verwerkersovereenkomst dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden opgelegd als voortvloeien uit de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. Op verzoek van Aanvrager/Financier verstrekt Capsearch een kopie van deze sub-verwerkersovereenkomst(en) aan Aanvrager/Financier.

8.11.  Capsearch waarborgt dat haar werknemers en andere personen die door Capsearch gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zich contractueel ertoe hebben verbonden deze persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en niet met derden te delen of door een toepasselijke wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid zijn gebonden. Deze geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst met Capsearch.

8.12.  Capsearch zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken aan derden of daartoe anderszins toegang verlenen aan derden, tenzij Aanvrager/Financier hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

8.13.  Om de naleving van dit artikel vast te stellen kan Aanvrager/Financier, onder aanzegging van een redelijke termijn, het verwerken van persoonsgegevens door Capsearch controleren. Daartoe kan Aanvrager/Financier een onafhankelijke auditor aanstellen. Capsearch zal de Aanvrager/Financier en/of aangestelde auditor alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de controle.

8.14.  In het geval van een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens die (mogelijk) per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens waaronder in ieder geval mede wordt verstaan iedere (vermoedelijke) inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in de AVG (hierna: “Beveiligingsinbreuk”), zal Capsearch:

i. zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) na kennisneming Aanvrager/Financier op de hoogte stellen van de Beveiligingsinbreuk en informatie beschikbaar stellen aan Aanvrager/Financier die (mogelijk) betrekking heeft op de feiten en omstandigheden van de Beveiligingsinbreuk zoals onder andere genoemd in artikel 8.14;

ii. Aanvrager/Financier voorzien van alle informatie die Aanvrager/Financier nodig acht om de Beveiligingsinbreuk te kunnen begrijpen en (mogelijke) consequenties van de Beveiligingsinbreuk te kunnen beperken;

iii. handelen in overeenstemming met de instructies van Aanvrager/Financier en de verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen met betrekking tot dergelijke Beveiligingsinbreuken; en

iv. zorgdragen dat ieder bewijsstuk dat betrekking heeft op de Beveiligingsinbreuk wordt verzameld en opgeslagen voor de duur van de Overeenkomst (bijv. log files, netwerkanalyse, toegangscontrole gegevens) en bij beëindiging van de Overeenkomst aan Aanvrager/Financier ter beschikking wordt gesteld.

8.15.  Capsearch zal Aanvrager/Financier voorzien van informatie omtrent:

i. de aard van de Beveiligingsinbreuk en de meest recent bekende feiten of vermoedens inzake deBeveiligingsinbreuk;

ii. de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens;

iii. de geconstateerde en de waarschijnlijke gevolgen van de Beveiligingsinbreuk met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en voor de personen die daarbij betrokken zijn; en

iv. de maatregelen die Capsearch heeft genomen en zal nemen om de nadelige consequenties van de Beveiligingsinbreuk te beperken of ongedaan te maken.

de kennisgeving en informatieverstrekking vindt – binnen de gestelde 24 uur – zo nodig ook in delen plaats, zodat Capsearch de informatie onmiddellijk na het beschikbaar komen daarvan aan Aanvrager/Financier doorgeeft.

8.16. Capsearch verleent op verzoek van Aanvrager/Financier de gevraagde medewerking die Aanvrager/Financier nodig acht om de Beveiligingsinbreuk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit en/of de relevante betrokkenen als gedefinieerd in de AVG. Capsearch mag een dergelijke melding niet doen zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Aanvrager/Financier.

8.17. Capsearch zal voortdurend Aanvrager/Financier op de hoogte stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot een Beveiligingsinbreuk in de zin van artikel 8.14 en Aanvrager/Financier informeren over de in artikel 8.15 genoemde aspecten, waaronder de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen.

8.18. Capsearch zal Aanvrager/Financier onmiddellijk informeren over ieder verzoek of onderzoek van enige overheidsinstantie of toezichthoudende instantie met betrekking tot de (verwerking van of inzage in de) persoonsgegevens (het “Bevel”). Bij de behandeling van het Bevel zal Capsearch alle instructies van Aanvrager/Financier in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het Bevel geheel of gedeeltelijk aan Aanvrager/Financier over te laten) en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking aan Aanvrager/Financier te verlenen.

8.19. Partijen maken nadere afspraken over (de bereikbaarheid van) wederzijdse contactpersonen in geval van een mogelijke Beveiligingsinbreuk of een Bevel.

8.20. Zonder afbreuk te doen aan andere verplichtingen van Capsearch in dit artikel, zal Capsearch op verzoek van Aanvrager/Financier de Aanvrager/Financier ondersteunen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

i. het rapporteren van Beveiligingsinbreuken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit en/of de betrokkenen in het kader van voorgaande artikelen omtrent de informatieplicht van Capsearch;

ii. uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling; en

iii. voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een andere bevoegde toezichthouder.

Capsearch zal alle noodzakelijke informatie beschikbaar stellen aan de Aanvrager/Financier die Aanvrager/Financier nodig heeft om aan haar verplichtingen zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te kunnen voldoen.

8.21. Bij beëindiging van de Overeenkomst – om welke reden dan ook – zal Capsearch, naar gelang de keuze van Aanvrager/Financier, alle persoonsgegevens wissen of terugbezorgen, en bestaande kopieen verwijderen.

8.22. Capsearch is uitsluitend gerechtigd om (delen van) de persoonsgegevens na de beëindiging van de Overeenkomst langer te bewaren, indien specifieke bepalingen van Unierecht of het recht van een EU Lidstaat, die van toepassing zijn op Capsearch daartoe verplichten. In een dergelijk geval zal Capsearch Aanvrager/Financier informeren over de specifieke bepaling(en) en de desbetreffende (delen van) de persoonsgegevens die behouden moeten blijven.

8.23. Capsearch verwerkt de volgende (persoons)gegevens, afhankelijk van het soort betrokkene: naam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, naam, voorletters, achternaam partner indien gehuwd of geregistreerd partner, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, aandeelbelangen, kopie legitimatiebewijs, IB aangifte/vermogensopstelling, functie, dienstjaren, opleidingsniveau. Er is sprake van de volgende betrokkenen: ondernemers, intermediairs, financiers, de werknemers van voornoemde betrokkenen, aandeelhouders, bestuurders, diens partner indien gehuwd of geregistreerd partner, management.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1. Aanvrager zal behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Capsearch alle informatie van Capsearch die geheim is of een vertrouwelijk karakter heeft, strikt vertrouwelijk behandelen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Aanvrager zal de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden binnen het kader en het doel van de Overeenkomst.

9.2. Alle informatie en gegevens die tot Aanvrager komen uit hoofde van de Overeenkomst worden geacht vertrouwelijk te zijn. Onder geheime of vertrouwelijke informatie als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan het Financieringsplan, de gegevens die Aanvrager heeft ingevoerd, alle informatie die expliciet als zodanig is aangeduid door Aanvrager alsmede alle overige informatie waarvan Capsearch weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt.

9.3. Indien en voor zover van toepassing vrijwaart Aanvrager Capsearch voor enige aanspraken van derden van wie persoonsgegevens in het kader van de te leveren Diensten door Aanvrager aan Capsearch ter beschikking zijn gesteld en door Capsearch dienen te worden verwerkt.

9.4. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet (zoals de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme), een gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de partij die tot openbaarmaking verplicht wordt zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de andere partij op voorhand informeert over de openbaarmaking.

9.5.  Bij de schending van dit artikel is Aanvrager een boete verschuldigd van € 10.000 (tien duizend Euro) voor iedere overtreding en van € 5.000 (vijf duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, welke boete(s) direct opeisbaar is. Deze boete laat onverlet het recht van Capsearch op schadevergoeding.

9.6.  Aanvrager mag de in het kader van de Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst of na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 10 Ondersteuning en beschikbaarheid

10.1. Capsearch zal zich inspannen vragen over de functionaliteit van de Diensten adequaat telefonisch te beantwoorden. Capsearch kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden. Ondersteuning van medewerkers van Capsearch zal uitsluitend plaatsvinden tijdens kantooruren, zijnde van 9.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

10.2.  Voornoemde ondersteuning heeft geen betrekking op: (i) het op verzoek van Aanvrager uitbreiden van de functionaliteit; (ii) training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten; (iii) het converteren van bestanden; (iv) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Software.

10.3.  De in het voorgaande artikellid beschreven werkzaamheden zal Capsearch apart bij Aanvrager in rekening brengen conform de op dat moment bij Capsearch geldende prijzen en tarieven. Het verrichten van de genoemde werkzaamheden geschiedt onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, behoudens voor zover de Algemene Voorwaarden geen toepassing kunnen vinden en behoudens voor zover anders door Partijen is overeengekomen.

10.4.  Capsearch spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Platform. Capsearch spant zich in onderbrekingen tot een minimum te beperken en Aanvrager indien mogelijk op voorhand te informeren. Capsearch is bevoegd de toegang tot het Platform zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten. In geval van een vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik is Capsearch bevoegd om de toegang van Aanvrager tot het Platform zonder voorafgaande aankondiging voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1.  Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder de merk- en auteursrechten die rusten op de door Capsearch vervaardigde en/of geleverde Diensten, waaronder maar niet beperkt tot de Software en het Template/Profiel, behoren uitsluitend in eigendom toe aan Capsearch en/of diens licentiegever(s). Indien en voor zover Aanvrager desalniettemin als eigenaar van de hier bedoelde rechten kan worden aangemerkt, zal Aanvrager deze rechten overdragen aan Capsearch en alle voor de overdracht benodigde handelingen verrichten.

11.2.  Indien ten behoeve van de in het kader van de Overeenkomst te leveren Diensten gebruik wordt gemaakt van door Aanvrager aan te leveren materialen of toebehoren, in de ruimste zin des woords, verleent Aanvrager, indien en voor zover noodzakelijk, aan Capsearch en de door Capsearch ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n) een licentie en/of sublicentie ten aanzien van deze materialen of toebehoren en vrijwaart Capsearch en de door Capsearch ingeschakelde derde(n) van enige aanspraken van Aanvrager en/of derden ter zake. Indien er sprake is van een inbreuk op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en Capsearch en/of de door haar ingeschakelde derde(n) ter zake aansprakelijk worden gehouden door een of meerdere derden voor de hier bedoelde inbreuk(en), zal Aanvrager Capsearch en in voorkomend geval de door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

11.3.  Aanvrager mag de Diensten (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen. Bij de schending van dit artikel is Aanvrager een boete verschuldigd van € 500.000 (vijfhonderdduizend Euro) voor iedere overtreding en € 10.000 (tienduizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, welke boete(s) direct op eisbaar is. Deze boete laat onverlet het recht van Capsearch op schadevergoeding.

Artikel 12 Audit

12.1. Capsearch kan een controle (doen) uitvoeren om na te gaan of Aanvrager de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden naleeft, mits die controle tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Aanvrager hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Aanvrager is verplicht Capsearch de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om haar in staat te stellen de audit naar behoren uit te voeren. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Capsearch, tenzij de controle aantoont dat Aanvrager de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Aanvrager zijn.

Artikel 13 Overeenkomst, looptijd en beëindiging

13.1. Door Registratie en daarmee acceptatie van deze Algemene Voorwaarden is sprake van een Overeenkomst tussen Aanvrager en Capsearch.

13.2.  In geval van een Licentiefee wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar en telkens stilzwijgend verlengd met één jaar. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

13.3.  Ieder der Partijen kan de onder artikel 13.2 genoemde Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven beëindigen, slechts aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst, met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.

13.4. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te beëindigen door middel van opzegging zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit om daardoor door de andere partij geleden schade te vergoeden, indien: (a) de andere partij ten aanzien van een van de verplichtingen tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en, na daarop door de andere partij schriftelijk te zijn gewezen, deze verplichting niet alsnog is nagekomen binnen een door de andere partij te stellen redelijke termijn; (b) er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van een van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door de andere partij; (c) de andere partij surséance van betaling aanvraagt, de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer bij de andere partij een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen een (1) maand wordt opgeheven; (d) de andere partij een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet; (e) Capsearch goede grond heeft om te vrezen dat Aanvrager in de nakoming van zijn verbintenis zal tekortschieten; (f) indien het bedrijf van Aanvrager op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen of g) door beide partijen individueel of gezamenlijk indien Capsearch haar activiteiten beëindigt.

13.5. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Capsearch is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Aanvrager onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Hoewel met betrekking tot de door Capsearch geleverde Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, is indien en voor zover Capsearch aansprakelijk is, deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt – behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten – tot een bedrag gelijk aan het aan Aanvrager ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft door Capsearch gefactureerde en door Capsearch ontvangen bedragen(en) exclusief BTW, mits per aangetekende post melding bij Capsearch is gemaakt van het incident waaruit de schade voortvloeit zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan maar uiterlijk binnen een (1) maand nadat de schade is ontstaan. Bij Overeenkomsten die een langere looptijd hebben dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Capsearch beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Capsearch aan Aanvrager gefactureerde en ontvangen Licentiefee of ontvangen Pay per use exclusief BTW met een maximum van € 5.000,- .

14.2. De totale aansprakelijkheid van Capsearch uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Capsearch voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van data, verminderde goodwill en reputatieschade, is uitgesloten.

14.3. Aanvrager vrijwaart Capsearch tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten die Capsearch oploopt vanwege schending door Aanvrager van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Aanvrager komen. Aanvrager vrijwaart Capsearch in alle gevallen voor aanspraken van derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform en via het Platform uitgewisselde berichten en aangegane transacties of anderszins voortvloeien uit de Overeenkomst. In geen geval is Capsearch aansprakelijk voor de manier waarop Aanvrager gebruik maakt van de Diensten.

14.4. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident.
14.5. Capsearch is in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door de niet of niet tijdige en/of onjuiste of onvolledige verstrekking van documenten, materialen en/of informatie aan Capsearch door Aanvrager of door Aanvrager ingeschakelde derde(n), noch is Capsearch aansprakelijk voor fouten of problemen die zijn ontstaan ten gevolge van enig gebruik, waaronder mede begrepen het wijzigen door anderen dan Capsearch van de geleverde Diensten, en/of, indien en voor zover van toepassing, de hardware waarop of via welke deze Diensten worden geëxploiteerd, het (niet) functioneren van Software van Aanvrager of van derden, van apparatuur van Aanvrager, Capsearch of derden, of van internetverbindingen van Aanvrager, Capsearch of derden of veroorzaakt door het niet naleven van de door of namens Capsearch aan Aanvrager verstrekte voorschriften of bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens.

14.6. Iedere claim tegen Capsearch verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden na levering van de Diensten, behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Capsearch.

14.7. Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Capsearch en/of de door hem ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen als dit niet voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Capsearch en/of de door hem ingeschakelde derde(n) en indien Capsearch en/of de door hem ingeschakelde derde(n) daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden ingevolge de wet, de definitie van overmacht in de zin van het hierna volgende artikellid en de verkeersopvattingen. In geval van een dergelijk niet verwijtbaar niet-nakomen zal het relevante gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Capsearch zal, ook wanneer enkel de door hem ingeschakelde derde(n) met een dergelijke gebeurtenis te maken heeft, Aanvrager zo spoedig mogelijk van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen. Indien de periode van opschorting langer heeft geduurd dan negentig (90) aaneengesloten dagen of zodra duidelijk is dat de opschorting langer zal duren dan negentig (90) aaneengesloten dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te worden gehouden voor enige vergoeding aan de andere Partij.

14.8. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Capsearch liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Capsearch in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder enige Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakomen van leveranciers of onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van enige Overeenkomst door Capsearch of Aanvrager ingeschakelde derde(n), verstoring van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten, netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, storingen in het bedrijf vanCapsearch, verkeersstoringen en virusinfecties in de Software.

14.9.  Capsearch is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van het Platform.

14.10.  Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Capsearch voor Diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Capsearch.

14.11.  Capsearch zal zich niet beroepen op een beperking of uitsluiting van haar aansprakelijkheid, en Aanvrager zal niet verplicht zijn Capsearch te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Capsearch of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.12.  Capsearch aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van data die door Aanvrager is geplaatst op het Platform.

14.13.  Aanvrager erkent en aanvaardt dat de hoogte van de Licentiefee en de Pay per use is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. De bevoegde rechter in Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 16 Wijzigingen

16.1. Capsearch is te allen tijde bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aanvrager heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Aanvrager geacht wordt te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Amsterdam-Duivendrecht, 26 januari 2021