Chat with us, powered by LiveChat
 
28 Feb 10:47

Blog: flexibele kredietruimte met factoring

Er zijn verschillende manieren om liquiditeiten vrij te maken. In dit blog aandacht voor factoring en de factormaatschappijen die bij Capsearch zijn aangesloten.
Opmars factoring
Als een bedrijf gebruikmaakt van een factormaatschappij (de factor) werd voorheen weleens gedacht dat de financiële positie van het bedrijf niet sterk was. Sinds 2015 maakt factoring een opmars in Nederland. In dat jaar veranderden banken voorwaarden als gevolg van nieuwe wetgeving. Voor banken is een rekening-courantkrediet faciliteit, dat onvoldoende gedekt is door zekerheden, minder aantrekkelijk. Zij bewegen ondernemingen daarom naar ‘asset based-finance’ faciliteiten. Sindsdien zijn er diverse nieuwe spelers op het gebied van factoring op de markt gekomen. Deze richten zich met name rop het mkb. Tegenwoordig is factoring heel gebruikelijk. Het is een zeer flexibele vorm van financiering. De financiering beweegt namelijk mee met de groei van de onderneming.
Wat is factoring?
Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan de factor. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factor vaak de afhandeling van deze facturen over. De factor betaalt direct het gehele bedrag minus kosten of een bepaald percentage (de bevoorschotting) van het factuurbedrag uit en neemt het debiteurenrisico over. De onderneming hoeft dus niet te wachten totdat de facturen zijn betaald. Zodra de debiteur betaald heeft, ontvangt het bedrijf (dat zijn debiteuren heeft overgedragen) meestal nog een restbedrag. De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren.
Hoe je factoring kan inzetten
Zit geld vast in voorraden of debiteuren? En wil je crediteuren aflossen of geld vrijmaken om nieuwe investeringen te doen? Er kan ook druk op de relatie met de crediteuren ontstaan door het niet voldoen van de betaaltermijnen. Zij kunnen vervolgens kritisch de relatie herzien of de onderneming krijgt te maken met een leverancierskrediet met ongunstige voorwaarden. Dit kan tot gevolg hebben dat er verstoringen plaatsvinden in de noodzakelijke inkopen en dit kan weer invloed hebben op de omzet. Een factor financiert veelal tussen de 80 - 100% van de vorderingen voor, waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet te weten dat de onderneming vorderingen heeft verkocht/verpand. De normen zijn meestal ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen veelal zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen. Dat biedt extra toegevoegde waarde.
Vormen van factoring
Er zijn met name twee soorten vormen van factoring: per factuur (invoice financing) en financiering van de debiteurenportefeuille.

Per factuur: het kan zo zijn dat een ondernemer een kortlopend liquiditeitstekort heeft. In dit geval is factoring per factuur een uitstekend middel om dit tekort op te vangen. De onderneming kan per factuur kiezen om deze te financieren. De factor beoordeelt per debiteur de kredietwaardigheid. Het is een flexibele manier van financiering en daarnaast is er sprake van een korte doorlooptijd. De factor wordt eigenaar van de factuur en neemt daarbij het debiteurenrisico op zich. Binnen 1 á 2 werkdagen staat het geld op de rekening. Financiers hanteren een percentage over de factuur uiteenlopend van 2 tot 6% afhankelijk van de debiteurentermijn.

Portefeuillefinanciering: financiering in- of exclusief debiteurenbeheer is mogelijk. Ook het risico van niet betalende afnemers kan een onderneming geheel of gedeeltelijk aan de factor overdragen. In geval dat de ondernemer kiest voor inclusief beheer wordt de gehele of een deel van de debiteurenadministratie overgenomen. De factor houdt de debiteurenadministratie bij en zorgt als dat nodig is voor de inning. Het kan ook prettig zijn voor je klantrelatie. Een onderneming hoeft immers geen vervelende gesprekken te voeren over wanneer er betaald wordt. Bij een volledige uitbesteding verzorgt de factor ook de aanmanings- en incassoprocedures. Een onderneming zet met uitbesteding vaste kosten om in variabele zoals de vaste uren besteed aan administratie. Dit kan gunstige gevolgen hebben voor de cashflow, solvabiliteit en rentabiliteit van de onderneming. Doorgaans zijn de doorlooptijden tot aan financiering langer dan factuurfinanciering. Gemiddelde looptijd is 3-6 weken. Portefeuillefinanciering is een meer structurele oplossing dan factoring van een enkele factuur. Financiers hanteren een percentage over de overgedragen omzet (totale factuurbedragen) ook wel factorloon genoemd. Daarnaast brengen ze rente in rekening. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf.
Overzicht factormaatschappijen

Voor wie is het interessant?
Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaardproducten, transport & logistiek en zakelijke dienstverlening.
Factoring is met name interessant voor bedrijven:

waar debiteuren en voorraad belangrijke activa zijn
die snel groeien
die door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
die een liquiditeitstekort hebben en snel willen financieren
sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

 
Voorwaarden factoring

Facturen moeten gericht zijn op business-to-business
Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen is veelal niet geschikt voor factoring
In geval van portefeuillefinanciering wordt er gekeken of er een goed gespreide klantenkring is, zowel wat betreft het aantal als de omvang van vorderingen

 
Voordelen factoring

Tot 100% van de factuurwaarde gefinancierd
Verbetering van de liquiditeit
Liquiditeit inzetten om inkoopfacturen sneller te betalen
Bescherming tegen dubieuze debiteuren
Ontzorgen van het debiteurenbeheer

 
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de mogelijkheden van factoring, software of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
13 Feb 11:00

Blog: eenvoudig inlezen SBR-kredietrapportage

Iedere adviseur kan eenvoudig een SBR-kredietrapportage met Capsearch inlezen. Het maken van een aanvraag voor financiering wordt hierdoor nog gemakkelijker. De meeste accountantspakketten zoals Caseware, Unit4, MLE, Pro management en Visionplanner leveren je nu een SBR-kredietrapportage. Sinds de laatste update van SBR kan praktisch iedereen zo’n rapportage eenvoudig maken. Na het inlezen vindt direct een analyse plaats en presenteren we je relevante kengetallen. Bekijk hier de video waarin je ziet hoe het inlezen in zijn werk gaat.
Wat houdt SBR in?
Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Met SBR worden de gegevens in de financiële administratie van ondernemingen op een standaard manier vastgelegd. Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en is het mogelijk om de rapportage digitaal te verzenden. Verschillende marktpartijen zoals de KvK, belastingdienst en banken verwerken hierdoor data op een snelle en eenvoudige manier. Kortom: voor het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages heeft elke partij baat bij SBR.
Voordelen SBR voor verwerking financiers
Door het digitaal aanleveren van een financieringsaanvraag kunnen financiers een aanvraag eenvoudig verwerken. Financiers hebben elk hun eigen risicomodel. Door op een standaard manier hiervoor data aan te leveren kunnen zij snel een beoordeling maken en inzicht krijgen in de kredietwaardigheid van de onderneming.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
12 Feb 11:57

Blog: waarom wil een financier dat weten?

Om aanvraag te kunnen beoordelen heeft een financier specifieke informatie nodig. Het verzamelen hiervan kost je als adviseur soms veel tijd. In deze blog lees je meer over wat een financier aan informatie van je verwacht. Het helpt je om een tot een geslaagde aanvraag voor financiering te komen.
Juridische structuur
Een beschrijving van de juridische structuur laat zie wie betrokken is bij de te financieren onderneming.
• Vast onderdeel is een organigram met de werkmaatschappij(en) en moedermaatschappij van de huidige en eventuele toekomstige situatie. Dit laatste van belang bij een bedrijfsovername of herstructurering.
• Ook de omvang van de deelnemingen van natuurlijke personen en rechtspersonen moet in kaart zijn gebracht. De informatie geeft een financier een beeld van de relaties tussen betrokken partijen via aandelen, stemrechten, eigendom of andere middelen. Zodat duidelijk is wie uiteindelijk het eigendom of de uiteindelijke zeggenschap hebben (UBO: Ultimate Beneficial Owner). Een financier is wettelijk verplicht dit te onderzoeken. Deze informatie helpt een financier ook om een inschatting van het risico te maken.
• De naam, telefoonnummer en e-mail van tekeningbevoegden zijn nodig. De bevoegde bestuurder zal de aanvraag moeten tekenen.
Geschiedenis
Inzicht in het ontstaan en levensloop van het bedrijf geeft een financier belangrijke signalen.
• Is de onderneming organisch gegroeid of zijn er aankopen geweest? Is de ondernemer in staat geweest dit succesvol te integreren? Hoe heeft de onderneming een crisis of grote sectorale verandering doorstaan?
• Hoe is de overdracht van vader op zoon gegaan?
• Grote veranderingen benoemen is belangrijk en niet de mijlpalen zoals het feestje van het 50-jarig bestaan.
Businessmodel
Wat is het businessmodel?
• Een financier wil weten hoe een bedrijf waarde creëert, levert en verzilvert. Wie zijn je (beoogde) klanten. Wat bied je je klanten aan? Waarom levert het winst op?
• Sluit het huidige businessmodel nog wel aansluit bij de toekomstige markt? Wat is de invloed van bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Antwoorden op deze vragen geeft inzicht in de continuïteit en toegevoegde waarde van een onderneming.
Ondernemingsrisico’s
Door welke factoren kan het cash generend vermogen onder druk komen te staan?
• Wat zijn de ondernemingsrisico’s? Voor een financier is het van belang dat je de risico’s goed in beeld hebt. Denk aan onderhoud en bezetting van het machinepark, courantheid van voorraden en eventuele regelgeving rondom producten.
• Tegenover de onzekere uitkomst van een investering staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Het goed beschrijven van bedrijfsrisico’s geeft aan dat het management er goed zicht op heeft welke factoren hier invloed op heeft.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Voor veel financiers is het onderwerp MVO van groot belang omdat het ook samenhangt met de reputatie van de financier en de continuïteit van de onderneming.
• Welke maatregelen neemt de onderneming bijvoorbeeld voor energiereductie, afvalbeheer of veiligheid op de werkvloer? Welke rol speelt MVO bij de afnemers en leveranciers. Als de productie van kleding in lage lonen landen wordt uitgevoerd is het zinvol te schrijven over bijvoorbeeld de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.
Balans
Een financier verwacht een uitgebreide toelichting op de Balans. In de kern gaat het hier om de financiële gezondheid van een onderneming.
• Is er sprake van veel vaste activa (zoals machines, gebouwen)? Informatie over de planning voor eventuele vervanging en of uitbreiding hiervan geeft inzicht in de nodige toekomstige financieringen.
• Wat is de invloed van een stijgende of dalende omzet op het werkkapitaal? Schommelingen in omzet hebben direct invloed op de voorraden, debiteuren en crediteuren. Let op de omloopsnelheid van deze posten. Als bijvoorbeeld de omloopsnelheid van de debiteuren toeneemt dan komt het erop neer dat er meer geld vast zit in de debiteuren. Reden hiervan kan zijn dat er klanten zijn met lange betaaltermijnen of dat klanten moeite hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Hier kan dus een financieringsbehoefte uit ontstaan.
• De solvabiliteit bepaalt het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. Financiers corrigeren bepaalde posten op het eigen vermogen zoals goodwill en achtergestelde schulden om het gecorrigeerd garantievermogen (solvabiliteit) te berekenen. Daarom is het van belang om de ontwikkelingen hiervan te beschrijven.
• Is de ontwikkeling in het Eigen Vermogen het resultaat van bedrijfswinsten of herwaarderingen van activa? Het kan zijn dat alle winsten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders waardoor er een verschil is tussen de toename/ afname van het eigen vermogen en de gerealiseerde winst. Bij een natuurlijk persoon is winst vaak ook het salaris. Winst en toename van het eigen vermogen zegt iets over de continuïteit van het bedrijf.
• Hoe is de onderneming gefinancierd? Is het langlopend of kortlopend gefinancierd of beide? Welke financieringsvormen zijn toegepast zoals lease, factoring, lening of rekening courant? Een optimale financieringsstructuur springt in op de behoefte van de onderneming en kan hiermee optimaal zijn doelen behalen.
V&W-rekening
Ook hier gaat het hier om de financiële gezondheid van een onderneming.
• Wat is de verklaring voor fluctuerende omzetten of marges? Is er een deel van de omzet terugkerend? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Is er sprake van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid? Maak een goede toelichting op dan kan het juist weer een sterk punt worden.
• Toelichting op de kostenontwikkeling. Op welke wijze kan een onderneming de kosten verlagen bij tegenvallende omzet. Welke kosten zijn vast en variabel? Maak duidelijk of winstgevendheid op peil kan blijven bij een tegenvallende economie.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...