Chat with us, powered by LiveChat
 
25 Mar 10:53

Blog: wat financiers juist in deze crisistijd willen weten

Dagelijks spreken we met vele financiers over de gevolgen van de Corona-crisis voor de kredietverlening aan het mkb. Deze blog geeft je overzicht van de informatie die financiers juist nu van je verwachten. Neem deze informatie dus op als je een aanvraag maakt.
Financieringsdoel Corona-crisis
Heb je een aanvraag die het directe gevolg is van de Corona-crisis? Geef dat aan. Er is speciaal hiervoor in Capsearch een extra keuzemogelijkheid bij financieringsdoel. Deze keuze zorgt ervoor dat financiers snel en extra aandacht aan jouw aanvraag geven.
Bedrijfsactiviteiten

De impact van de Corona-crisis op het bedrijf
Acties om de gevolgen van de crisis te beperken
Financiële gezondheid van het bedrijf voor deze crisis
Beschrijf bijvoorbeeld ook:

Alternatieve verdienmodellen die leiden tot herstel omzet
Mogelijk kostenbesparingen die direct wat kunnen opleveren
Mogelijk uitstel van betalingen/afdrachten. Bijvoorbeeld omzet-, loon- of vennootschapsbelasting. Of betalingen van huur, aan crediteuren en het UWV

 
Toelichting Financiering

Specifieke financieringsbehoefte veroorzaakt door deze crisis
Binnen welke termijn en voor welke periode een financiering nodig is
De mogelijkheid om extra kapitaal in te brengen door aandeelhouders
De tijd die het kost om de uitbreiding van/nieuwe financiering terug te betalen

 
Analyse onderneming

Laat met een liquiditeitsbegroting zien hoe diep het dal mogelijk kan zijn
Verwachting van de omzet per maand ten opzichte van reguliere maanden
Splits kosten uit naar groepen: personeel, vaste lasten, belastingen, overig
Gevolgen als de omzet wegvalt voor 3 en 6 maanden
Snelheid waarmee de omzet weer op gang kan komen als na 3 of 6 maanden weer gestart wordt met activiteiten
Kostenniveau na het nemen van maatregelen

Neem gerust contact met ons op als je een specifieke situatie wilt bespreken. Je kunt ons bereiken via de telefoon of via de chat. Wij doen onze best je te helpen bij het vinden van financieringsoplossingen die passen bij de huidige situatie.

Lees meer...
10 Mar 14:21

Blog: normaliseren van cijfers

In sommige gevallen heeft een onderneming te maken met bijvoorbeeld eenmalige gebeurtenissen. Eenmalige gebeurtenissen kleuren de jaarcijfers van een onderneming. Als je deze cijfers corrigeert op de historische cijfers (normaliseren) dan blijkt het resultaat van de onderneming er veel beter (of slechter) uit te zien. Dit kan invloed hebben op diverse ratio’s. Normaliseren gebeurt veel bij bedrijfsovernames maar kan je ook toepassen bij reguliere financieringsaanvragen.
Hoe werkt het?
In het onderdeel ‘Financieel’ kun je in de financiële analyse van een onderneming een extra kolom toevoegen. Als je op de knop ‘Handmatig’ drukt dan vul je het gewenste jaar in dat je wilt normaliseren. Bij het genereren van de tabel wordt het desbetreffende jaar gekopieerd. Je hoeft alleen nog de posten te wijzigen die je wilt normaliseren. In je analyse geef je toelichting op de posten die je hebt genormaliseerd. Op deze manier heeft de financier een helder beeld en kan de aanvraag beoordelen. Het normaliseren van cijfers kan voor voordeligere rentes en voorwaarden zorgen.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
10 Mar 14:17

Blog: financierbaarheid onderneming toetsen

In één oogopslag heb je nu als adviseur inzicht in de financierbaarheid van een onderneming. Met de rating-tool van Zanders maken we dat mogelijk. Zanders is een toonaangevende financiële adviesfirma. Met treasury, risk en finance als expertisegebieden. De kredietscore helpt mkb-adviseurs bij het adviseren van klanten.
Hoe werkt het?
Als je een financieringsaanvraag maakt, vindt automatisch de berekening van de kredietscore plaats (zie in het menu ‘Kredietscore’). Deze score geeft een indicatie van mate van financierbaarheid van een onderneming. De koppeling aan een kredietklasse geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als er sprake is van financiering van een holdingstructuur met meerdere bedrijven, krijg je van elke entiteit een score (elke entiteit wordt weergegeven in een tabblad). Voer minimaal twee historische jaren op om tot een kredietscore te komen.
Hoe komt de kredietscore tot stand?
De kredietscore wordt berekend op basis van vier pijlers namelijk bedrijfsvoering & liquiditeit, debt service, kapitaal structuur en omvang van het bedrijf. Deze pijlers bestaan uit een aantal elementen (Risk drivers) die de individuele scores van de pijlers beïnvloeden. De scores van de pijlers lopen van 0 tot 100. Hoe hoger de score hoe beter de kredietscore zal zijn. De kredietscore vertegenwoordigt een kredietklasse van 1 (sterk) tot 5 (zeer zwak).
Juiste advies voor je klant
De kredietscore helpt een mkb-adviseur in het kiezen van de juiste financieringspartij(en). De kredietklasse geeft een indicatie van de financierbaarheid van de onderneming. Bij een zeer zwakke kredietklasse is de kans op financiering bij een traditionele financier kleiner. Zo'n aanvraag past beter bij een alternatieve financier die een hoger risicoprofiel financiert.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de software, vakinhoudelijk of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...
28 Feb 10:47

Blog: flexibele kredietruimte met factoring

Er zijn verschillende manieren om liquiditeiten vrij te maken. In dit blog aandacht voor factoring en de factormaatschappijen die bij Capsearch zijn aangesloten.
Opmars factoring
Als een bedrijf gebruikmaakt van een factormaatschappij (de factor) werd voorheen weleens gedacht dat de financiële positie van het bedrijf niet sterk was. Sinds 2015 maakt factoring een opmars in Nederland. In dat jaar veranderden banken voorwaarden als gevolg van nieuwe wetgeving. Voor banken is een rekening-courantkrediet faciliteit, dat onvoldoende gedekt is door zekerheden, minder aantrekkelijk. Zij bewegen ondernemingen daarom naar ‘asset based-finance’ faciliteiten. Sindsdien zijn er diverse nieuwe spelers op het gebied van factoring op de markt gekomen. Deze richten zich met name rop het mkb. Tegenwoordig is factoring heel gebruikelijk. Het is een zeer flexibele vorm van financiering. De financiering beweegt namelijk mee met de groei van de onderneming.
Wat is factoring?
Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan de factor. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factor vaak de afhandeling van deze facturen over. De factor betaalt direct het gehele bedrag minus kosten of een bepaald percentage (de bevoorschotting) van het factuurbedrag uit en neemt het debiteurenrisico over. De onderneming hoeft dus niet te wachten totdat de facturen zijn betaald. Zodra de debiteur betaald heeft, ontvangt het bedrijf (dat zijn debiteuren heeft overgedragen) meestal nog een restbedrag. De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren.
Hoe je factoring kan inzetten
Zit geld vast in voorraden of debiteuren? En wil je crediteuren aflossen of geld vrijmaken om nieuwe investeringen te doen? Er kan ook druk op de relatie met de crediteuren ontstaan door het niet voldoen van de betaaltermijnen. Zij kunnen vervolgens kritisch de relatie herzien of de onderneming krijgt te maken met een leverancierskrediet met ongunstige voorwaarden. Dit kan tot gevolg hebben dat er verstoringen plaatsvinden in de noodzakelijke inkopen en dit kan weer invloed hebben op de omzet. Een factor financiert veelal tussen de 80 - 100% van de vorderingen voor, waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet te weten dat de onderneming vorderingen heeft verkocht/verpand. De normen zijn meestal ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen veelal zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen. Dat biedt extra toegevoegde waarde.
Vormen van factoring
Er zijn met name twee soorten vormen van factoring: per factuur (invoice financing) en financiering van de debiteurenportefeuille.

Per factuur: het kan zo zijn dat een ondernemer een kortlopend liquiditeitstekort heeft. In dit geval is factoring per factuur een uitstekend middel om dit tekort op te vangen. De onderneming kan per factuur kiezen om deze te financieren. De factor beoordeelt per debiteur de kredietwaardigheid. Het is een flexibele manier van financiering en daarnaast is er sprake van een korte doorlooptijd. De factor wordt eigenaar van de factuur en neemt daarbij het debiteurenrisico op zich. Binnen 1 á 2 werkdagen staat het geld op de rekening. Financiers hanteren een percentage over de factuur uiteenlopend van 2 tot 6% afhankelijk van de debiteurentermijn.

Portefeuillefinanciering: financiering in- of exclusief debiteurenbeheer is mogelijk. Ook het risico van niet betalende afnemers kan een onderneming geheel of gedeeltelijk aan de factor overdragen. In geval dat de ondernemer kiest voor inclusief beheer wordt de gehele of een deel van de debiteurenadministratie overgenomen. De factor houdt de debiteurenadministratie bij en zorgt als dat nodig is voor de inning. Het kan ook prettig zijn voor je klantrelatie. Een onderneming hoeft immers geen vervelende gesprekken te voeren over wanneer er betaald wordt. Bij een volledige uitbesteding verzorgt de factor ook de aanmanings- en incassoprocedures. Een onderneming zet met uitbesteding vaste kosten om in variabele zoals de vaste uren besteed aan administratie. Dit kan gunstige gevolgen hebben voor de cashflow, solvabiliteit en rentabiliteit van de onderneming. Doorgaans zijn de doorlooptijden tot aan financiering langer dan factuurfinanciering. Gemiddelde looptijd is 3-6 weken. Portefeuillefinanciering is een meer structurele oplossing dan factoring van een enkele factuur. Financiers hanteren een percentage over de overgedragen omzet (totale factuurbedragen) ook wel factorloon genoemd. Daarnaast brengen ze rente in rekening. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf.
Overzicht factormaatschappijen

Voor wie is het interessant?
Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaardproducten, transport & logistiek en zakelijke dienstverlening.
Factoring is met name interessant voor bedrijven:

waar debiteuren en voorraad belangrijke activa zijn
die snel groeien
die door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
die een liquiditeitstekort hebben en snel willen financieren
sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

 
Voorwaarden factoring

Facturen moeten gericht zijn op business-to-business
Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen is veelal niet geschikt voor factoring
In geval van portefeuillefinanciering wordt er gekeken of er een goed gespreide klantenkring is, zowel wat betreft het aantal als de omvang van vorderingen

 
Voordelen factoring

Tot 100% van de factuurwaarde gefinancierd
Verbetering van de liquiditeit
Liquiditeit inzetten om inkoopfacturen sneller te betalen
Bescherming tegen dubieuze debiteuren
Ontzorgen van het debiteurenbeheer

 
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de mogelijkheden van factoring, software of over acquisitie? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...