Chat with us, powered by LiveChat
 
18 Aug 19:34

Blog: gebruik mogelijkheden voor stapelfinanciering

Elke onderneming is uniek en heeft daarom specifieke wensen voor een financiering. Afhankelijk van de aard van de investering, de beschikbare liquiditeiten en de balansratio’s adviseer je een financieringsstructuur die het beste bij een onderneming past. We zien steeds vaker een stapelfinanciering.
Maatwerk financiering
Ons streven is om mkb-adviseurs te helpen om verwachtingen van ondernemers te overtreffen. Met praktische, maar doordachte financieringsoplossingen, die passen bij een onderneming. Oplossingen die ook anticiperen op de ontwikkelingen waarmee een onderneming te maken krijgt. Stapelfinanciering via Capsearch biedt mogelijkheden.
Stapelfinanciering
Het combineren van verschillende financieringsvormen wordt stapelfinanciering genoemd. Meestal vormt een bancaire financiering de basis. Bij sterk groeiende of jonge ondernemingen is de vermogenspositie, volgens bancaire normen, regelmatig onvoldoende voor het aantrekken van een financiering. Voldoende kapitaal is echter een essentiële voorwaarde voor succesvolle groei. Het aanvullen van de bancaire financiering met andere financieringsvormen is dan een oplossing. Enkele voorbeelden.
Combinatie met Factoring
Zo’n alternatief is bijvoorbeeld een flexibele maatwerkfinanciering van debiteuren, soms in combinatie met een financiering van voorraden. Er is hier sprake van factoring. Het zijn gespecialiseerde partijen die (delen van) een goederenstroom financieren: vanaf het moment dat de goederen ingekocht worden, onderweg zijn, tot aan het moment dat zij een onderdeel van de voorraad vormen en weer verkocht zijn. Factoring is te combineren met een bancaire financiering. Ook een combinatie met een andere alternatieve financieringsvorm voor bijvoorbeeld vastgoed of bedrijfsmiddelen is mogelijk. Op deze terreinen zijn namelijk gespecialiseerde financiers actief. Lees meer over de mogelijkheden van factoring in de blog: flexibele kredietruimte met factoring.
Combinatie met leasing
Met leasing kan een onderneming snel beschikken over bedrijfsmiddelen, zonder dat de liquiditeitspositie wordt aangetast. Bovendien is financiering van de investering veelal voor 100% mogelijk, wat met een bancaire lening niet mogelijk is. Deze soepele kredietvorm vereist meestal geen speciale zekerheden, doordat alleen het geleasede object als zekerheid dient. Het is ook mogelijk om met een sale & leaseback geld in een onderneming vrij te maken. Deze middelen kan een ondernemer weer voor investeringen in andere activa gebruiken of inzetten voor werkkapitaal. Voor meer informatie over lease lees de blog: lease, bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk.
Combinatie met een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF)
Dit zijn gespecialiseerde financieringspartijen die graag optrekken met banken voor het financieren van ondernemingen. Een ALF verstrekt dan een achtergestelde lening en vraagt meestal geen zekerheden. Als een bedrijf faillissement aanvraagt, dan staat een Leningen Fonds bij het uitwinnen van zekerheden achteraan in de rij. ALF’s vragen meestal wel een hogere rentevergoeding vanwege het hogere risico dat ze nemen. Voor banken is het financieren van een onderneming in combinatie met achtergestelde lening vaak interessant. Het risico op de financiering is lager. Het is namelijk niet nodig dat een ondernemer zekerheden aan een andere financier geeft.
Combinatie met crowdfunding
Met crowdfunding wordt door een grote groep investeerders aan particulieren of ondernemingen een financiering verstrekt. Ook hier zie je dat combinaties met bancaire financiers of andere alternatieve financiers geen uitzondering is. Crowdfunding-platforms zijn flexibel in het vragen van zekerheden, waardoor stapelfinanciering mogelijk is. Ook een uitkomst voor branches waar het vinden van investeerders al helemaal niet vanzelfsprekend is.
We denken mee
Wij denken ook graag met je mee over goed advies richting jouw klanten. Er zijn meer dan 50 financiers bij ons aangesloten. Volop mogelijkheden voor stapelfinanciering.
Als je persoonlijk met één van onze specialisten over de mogelijkheden wilt spreken neem dan contact met ons op.

Lees meer...
06 Jul 09:47

Blog: houd offerte financiering tegen het licht

Bij het vergelijken van offertes voor een nieuwe mkb-financiering is het raadzaam de tijd hiervoor te nemen. Ook bij een lopende financiering is er regelmatig onderhoud nodig. Kijk dan, samen met een ondernemer, of er recente bedrijfsontwikkelingen zijn die een aanpassing van een eerder verstrekte financiering mogelijk maken. Een aantal tips voor het beoordelen en vergelijken van kredietoffertes.
Tenaamstelling offerte
Op welke naam komt of staat een financiering? Welke juridische entiteiten zijn kredietnemers? Stel jezelf de vraag of deze opzet echt noodzakelijk is. We zien regelmatig aanvragen voor financieringen voor aankoop van vastgoed in een aparte juridische entiteit. Financiers zijn geneigd om meerdere juridische entiteiten als kredietnemer te benoemen. Dit minimaliseer voor een financier het zogenaamde structuurrisico. Dit risico is een mogelijkheid dat kredietnemers aan dochtermaatschappijen geld kunnen uitlenen en dat een financier dan op de geldstromen geen grip heeft. Een ondernemer kiest vaak bewust voor een bepaalde juridische structuur om bedrijfsactiviteiten en specifieke risico’s te splitsen. Als meerdere entiteiten kredietnemer zijn, bestaat het risico dat bij een faillissement van een van de kredietnemers ook alle andere verbonden entiteiten aansprakelijk zijn voor een tekort. Onderhandel dus, waar mogelijk, over de te benoemen kredietnemers met een financier. Er zijn ook andere voorwaarden die een financier kan stellen om het structuurrisico te beperken. Hierbij kan je denken aan het beperken van het gebruik van rekening courant verhoudingen binnen een groep.
Financieringsstructuur
Past de opzet van een financiering bij een onderneming? Of is het met name een structuur die een financier goed past? De Gouden Balansregel stelt dat je vaste activa zoals vastgoed en machines met lang vermogen financiert en vlottende activa zoals werkkapitaal met kort vermogen. Dus: ‘lang met lang’ en ‘kort met kort’. Soms staat er bijvoorbeeld een machine op de balans. Met als zekerheid deze machine is het mogelijk deze te financieren met vreemd vermogen. Het vrijgekomen geld kan een ondernemer dan gebruiken om in de werkkapitaal behoefte te voorzien. Met deze oplossing creëer je werkkapitaal door het herschikken van je huidige financieringsstructuur.
Aflossingsdruk
Past de hoogte van aflossing bij de verwachte cashflow van een onderneming? De periodiciteit van aflossingen is hierbij ook een aandachtspunt. Binnen welke termijn moet er afgelost worden en is er een aflossing per maand of kwartaal noodzakelijk? Is er daarnaast een grace-periode mogelijk en noodzakelijk voordat de aflossing start? Is boetevrije extra aflossing op leningen mogelijk? Hoe ziet de boeteclausule eruit bij vervroegde aflossingen?
Borgstellingskrediet
Het borgstellingskrediet vanuit de overheid (BMKB) is momenteel in trek bij financiers. Hiermee lopen financiers zeer beperkt risico op het verstrekte krediet. Dit feit kan een reden zijn dat door een financier voor een financiering van werkkapitaal een lening wordt voorgesteld met een aflossing binnen twee jaar. Wellicht past een rekening courant krediet beter bij een onderneming. Zo voorkom je dat je regelmatig weer een financiering moet aanvragen. Dat is tijdrovend en bovendien duur.
Tariefstructuur
Omdat er een beperkt aantal banken in Nederland is, denkt men wel eens dat tarieven ook nagenoeg gelijk zijn. In de praktijk kunnen de rentes en provisies enorm verschillen. Kijk dus goed wat er precies in een kredietofferte staat. Reken alles door over de looptijd van de financiering en vergelijk de uitkomsten van meerdere offertes. De rentebetaling kan per jaar, maand maar ook per factuur zijn. Is er sprake van aanvullende provisies? Bij bereidstellingsprovisie betaal je bijvoorbeeld een percentage over het niet opgenomen gedeelte van een rekening courant krediet. Bij kredietprovisie betaal je een percentage over de gehele kredietlimiet.
Zekerheden
De meest bekende zekerheden die financiers willen zijn verpanding van activa, hypothecaire inschrijving, garantstelling vanuit privé en hoofdelijk aansprakelijkheid. De gevraagde zekerheden zijn afhankelijk van het type financiering en het risico. Maak met een financier goede afspraken over de te verstrekken zekerheden. Nadat de financiering is verstrekt kan in de loop der tijd het risico voor een financier af- of toenemen. Bij een afname, door bijvoorbeeld de groei die een onderneming, blijven de eerder afgegeven zekerheden staan. Als adviseur van een ondernemer is het daarom goed om lopende financieringen regelmatig tegen het licht te houden. Maak, bij het aantrekken van een financiering, afspraken over het vervallen van zekerheden in de toekomst als dan de financiële situatie sterker is. Verstrek bij een nieuwe financiering niet te gemakkelijk zekerheden. Dat beperkt je als ondernemer ook in de mogelijkheden in de toekomst bij het aantrekken van een financiering bij andere financiers. Het komt bij het regelen van een aanvullende financiering regelmatig voor dat debiteuren al verpand zijn bij een bank, waardoor mogelijkheden op alternatieve financiering, zoals factoring, beperkt zijn. Je kan altijd aan een bank, voor bepaalde debiteuren, vragen verpanding te laten vervallen. Dat is echter vaak een moeizaam proces.
Overige voorwaarden
Een scala aan voorwaarden kan in een kredietofferte staan:

Dividendslot. Deze is er in diverse vormen met allemaal het doel dat er cash in het bedrijf blijft en een minimale solvabiliteit in stand gehouden wordt.
Beperkingen in mogelijkheden van rekening courant verhoudingen tussen dochter- en/of niet verbonden juridische maatschappijen
Beperkingen in het oplopen of hebben van rekening courant verhoudingen met directie en of bestuurders
Verplichte aanlevering (geconsolideerde) jaarcijfers en/of tussentijdse cijfers
Bij nieuwe investeringen een vooraf benodigde goedkeuring van financier
Waardebepaling door tussentijdse taxaties bij vastgoed
Verplichte uitbesteding van debiteurenbeheer

Lees meer...
21 Jun 11:06

Blog: tips voor maken van een kredietaanvraag

Het aanvragen van een mkb-financiering is een tijdrovende en soms ingewikkelde klus. Een inhoudelijk sterke kredietaanvraag als vertrekpunt versnelt de doorlooptijd bij financiers. In dit blog daarom hiervoor een aantal aandachtspunten en enkele handige tips voor maken financieringsaanvraag.
Waarvoor is een financiering nodig?
Wat een onderneming precies wil financieren is niet altijd direct duidelijk. Is een financiering van een machine nodig voor de groei van een bedrijf? Of gaat het hier om het herfinancieren van een machine om liquide middelen vrij te spelen bij een verlieslatende situatie. Het is van belang dat je aangeeft wat precies de investering is omdat dit direct invloed heeft op de wijze van financieren. Financiers willen het waarom achter de kredietaanvraag begrijpen. Het geeft namelijk een beeld waar een onderneming vandaan komt en naartoe gaat.
Welke informatie is in een kredietaanvraag nodig?
De informatie die financiers graag ontvangen is mede afhankelijk van de gevraagde financiering en type financier. Gaat het om het financieren van activa zoals bijvoorbeeld commercieel vastgoed of een machine? Er zijn financiers die alleen informatie over de activa willen ontvangen. Voor sommige financiers is het van belang inzicht te geven in de financiële prestaties van het bedrijf. Bijvoorbeeld bij een financiering van een overname. Hier kijkt een financier met name naar de historische en toekomstige cashflow. Deze geldstroom moet voldoende zijn om de financiering af te lossen. Praktisch alle financiers willen de historische jaarcijfers over 2 jaar zien. Prognoses voor 1 of 2 jaar, in combinatie met een kasstroomanalyse, zijn goed ter onderbouwing van de business case en het inzicht geven in de terug betaalcapaciteit. Bij een aanvraag voor werkkapitaal maakt een liquiditeitsbegroting vaak onderdeel van de onderbouwing. Het geeft een financier inzicht in mogelijke “pieken” en “dalen”.
Know Your Customer
Voor alle financiers geldt dat zij precies willen weten wie de financiering aanvraagt, ook wel Know Your Customer genoemd. Documenten zoals een kopie legitimatiebewijs, KvK- uittreksel, etc. willen financiers daarom ontvangen.
Onderbouwing kredietaanvraag
Ondernemers onderschatten vaak de noodzaak van een goede onderbouwing. Een mkb-adviseur kent veelal het belang hiervan. Een goed financieringsplan biedt de financier een basis om snel een aanvraag te kunnen beoordelen. Het geeft ook vertrouwen in de partij die het aanlevert. Dit is een betere start van een vertrouwensrelatie dan een plan waar een financier veel vraagtekens bij zet. Voorbeelden van relevante informatie:
•  Een goed management is van groot belang. Geef daarom weer wat de ervaringen zijn van sleutelfiguren in het bedrijf en de branche tot nu toe. Hoe afhankelijk is het bedrijf van de DGA of is er een tweede echelon?
• Wat zijn hoogte- en dieptepunten uit het verleden? Op welke wijze is ingegrepen bij belangrijke gebeurtenissen in het bedrijf?
• Een heldere visie van de ondernemer op het bedrijf en de activiteiten mag niet ontbreken.
• De afhankelijkheden van leveranciers en afnemers. Dit geeft een beeld van bedrijfsrisico’s
• Geef inzicht in de prestaties van de onderneming in het verleden. Wat is de ontwikkeling in de rentabiliteit en kasstromen over de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? Wat is het verdienmodel en hoe bestendig is dat?
• Wat is de mate van conjunctuur- of seizoens- en trendgevoeligheid van de activiteiten? Het kan zijn dat de omzet of marge in een jaar sterk afwijkt van een ander jaar. Een financier kan hier onrustig van worden. Maak een goede toelichting dan kan het juist weer een sterk punt worden.
• Beschrijf het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. Wat is de status en wat zijn de plannen? Bij sommige financiers is dit een vast onderdeel van de beoordeling geworden dus een onderbouwing is van belang.
Corona
Heb je een financieringsaanvraag die het directe gevolg is van de Corona-crisis? Geef dat duidelijk aan. Dit zorgt ervoor dat financiers snel en extra aandacht aan jouw aanvraag geven. In onze blog “wat financiers juist in deze crisistijd willen weten” staan tips voor het maken van een kredietaanvraag die direct het gevolg is van de Corona-crisis.
Passende financiers
In Nederland zijn vele financieringspartijen actief. Voor ondernemers die, naast hun huisbank, meerdere mogelijkheden voor financieringen willen onderzoeken bieden niet-bancaire financiers soms een oplossing. Ons platform helpt mkb-adviseurs een passende financiering te vinden. Voor een overzicht van alle financiers zie ons bericht “overzicht mkb-financiers in Nederland”.
Contact met financiers
Nadat financiers de aanvraag ontvangen hebben is het goed om het contact met hen te onderhouden. Zowel aan de kant van de ondernemer als aan de kant van de financier zien we regelmatig dat er sprake van miscommunicatie is. Partijen houden elkaar soms niet op de hoogte. Dit kan onnodig het proces vertragen of er kan irritatie ontstaan.

Lees meer...
01 May 15:48

Blog: lease, bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk

Ondernemers zijn altijd bezig met groei en of verbetering van hun bedrijf. Het is noodzakelijk regelmatig investeringen te doen. Bijvoorbeeld wanneer een onderneming te maken krijgt met nieuwe productietechnieken of wanneer je als ondernemer onverwacht de productiecapaciteit moet vergroten vanwege een grote order. Er zijn verschillende manieren om dit te financieren, bijvoorbeeld met lease.
Voor bijna elk bedrijfsmiddel
Lease is een financieringsvorm voor een groot scala van vaste activa:

Industriële machines (sorteermachines, verpakkingsmachines)
Grafische of ICT apparatuur, machines voor de bouw (kranen)
Transportmateriaal (trucks, vorkheftrucks, etc.)
Bedrijfsmiddelen voor het kleinbedrijf zoals hoogwerkers of graafmachines
Personenauto’s

Vaak is de ondernemer vrij om merk, type en leverancier te kiezen.
Met leasing extra liquiditeitsruimte
Bij leasing financiert een leasemaatschappij een bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij geeft het object via lease aan een onderneming in gebruik of eigendom. Maandelijks betaalt de ondernemer leasetermijnen aan een leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm wordt hij direct eigenaar van het object. Of de ondernemer bepaalt dit aan het einde van de leaseperiode. Het voordeel van lease is dat een ondernemer het vermogen in het bedrijf niet hoeft aan te wenden voor een grote investering. Het blijft beschikbaar voor werkkapitaal of andere zaken. Ook is het vaak mogelijk om bestaande activa te herfinanciering via lease om liquide middelen vrij te maken. Lease biedt meestal de mogelijkheid om 100% van het object te financieren mits het een uniek object is, zelfstandig te identificeren is en het waarde verloop goed te bepalen is. Er zijn drie soorten lease: financial lease, operational lease en sale en leaseback.
1. Wat is financial lease?
Bij financial lease wordt de onderneming economisch eigenaar. Het juridisch eigendom blijft bij de financier. De onderneming is verantwoordelijk voor het object. Als er in de tussentijds iets met het object gebeurt, ligt het risico hiervan bij de kredietnemer. De financier hoeft geen nieuw object ter beschikking te stellen. Vaak dient de onderneming het object te verzekeren. Nadat alle termijnen zijn voldaan wordt de kredietnemer volledig eigenaar van het object, dus zowel economisch als juridisch. Het lijkt daarom veel op huurkoop of een soort koop op afbetaling.
2. Wat is operational lease?
Bij operational lease neemt de financier de investering op zich en loopt in principe ook het risico van gebreken gedurende de leasetermijn. Alle risico's rond een te leasen object zijn voor rekening en risico van de leasemaatschappij. De financier is zowel economisch als juridisch eigenaar. Aan het eind van de looptijd blijft het eigendom van de financier tenzij er een koopoptie is toegevoegd aan het contract. Operational lease heeft een positieve invloed op de balanspositie van een onderneming. Dit type lease wordt ook wel ‘off-balance financiering’ genoemd omdat het object en de lening niet op de balans van de onderneming komt te staan. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen beter is dan als het object wel op de balans zou staan. Er zijn voldoende financiers die de jaarcijfers van de onderneming corrigeren voor off-balance posities omdat dit toch een verplichting voor de toekomst met zich mee brengt en dus ook een risico.
3. Wat is sale en leaseback?
Met sale en leaseback verkoopt de onderneming (roerende) bedrijfsmiddelen, zoals transportmiddelen of bouwmachines aan een leasemaatschappij. Vervolgens verhuurt de maatschappij het bedrijfsmiddel weer aan de onderneming terug via een leasecontract. De ondernemer beschikt daardoor direct over extra liquide middelen die hij/zij voor andere doeleinden kan gebruiken.
Capsearch aangesloten financiers

Voordelen lease
De investeringen zijn veelal voor 100% te financieren, wat met een lening niet mogelijk is. Dit is mogelijk omdat de financier de waarde en het -verloop van de activa kent. Leasing vergroot de financiële draagkracht van de onderneming. Deze soepele kredietvorm vereist meestal geen speciale zekerheden, doordat alleen het geleasede object als zekerheid dient. Bovendien laat leasing de bestaande kredietlijnen intact.
Persoonlijk contact
Bellen of chatten met één van onze specialisten over de mogelijkheden van lease? Vinden we interessant en doen we graag. We denken ook met je mee over het juiste advies voor je klanten.

Lees meer...